Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN KOKO PLANETA ŁOBUZIAKÓW

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przed wejściem na salę zabaw Koko Planeta Łobuziaków (Sala Zabaw), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem (Regulamin). 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Salę Zabaw prowadzi MARMA INVEST Sp. z o.o. w Katowicach (Prowadzący).
 2. Regulamin określa zasady obowiązujące osoby korzystające z Sali Zabaw. Osobami korzystającymi z Sali Zabaw są Dzieci, Rodzice, Opiekunowie (osoby pełnoletnie) oraz Osoby Towarzyszące (łącznie jako Klienci).
 3. Przed wejściem na teren Sali Zabaw lub przed skorzystaniem z atrakcji czy usług Klient jest zobowiązany zapoznać się z ich Regulaminem. Klienci są także zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie obiektu, a także poleceń i instrukcji obsługi Sali Zabaw. Osoby nieakceptujące postanowień Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Sali Zabaw.

§ 2
Opłaty

 1. Korzystanie z Sali Zabaw oraz znajdujących się na jej terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.
 2. Opłata za korzystanie z Sali Zabaw pobierana jest za udostępnienie Sali Zabaw i znajdujących się na jej terenie urządzeń i przyrządów do korzystania przez Dzieci oraz ich Opiekunów lub/i Rodziców.
 3. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Sali Zabaw w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Sali Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
 4. Usługa pozostawienia dziecka bez opieki  dostępna jest dla dzieci od 5 roku życia.
 5. Szczegółowy koszt korzystania z Sali Zabaw, dodatkowych atrakcji i oferowanych przez Prowadzącego usług określony jest w Cenniku znajdującym się w recepcji Sali Zabaw.
 6. Razem z biletem Klient otrzymuje zegarek (naliczający czas pobytu), który należy zwrócić przy wyjściu.
 7. Zegarek jest przypisywany do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Zegarka innym Klientom.
 8. W przypadku zgubienia zegarka Klient zobowiązany będzie zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 30 zł.
 9. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany z przyczyn leżących po wyłącznej stronie Klienta, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu, przy czym postanowienie to nie dotyczy okoliczności uniemożliwiających korzystanie z Sali Zabaw z przyczyn leżących po stronie Prowadzącego.
 10. Prowadzący zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Sali Zabaw.

§ 3
Zasady wejścia i korzystania z Sali Zabaw

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla Dzieci do 12 roku życia. Strefa Malucha zlokalizowana w Sali Zabaw przeznaczona jest dla Dzieci do 4 roku życia.
 2. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką Rodzica lub Opiekuna. Dzieci w wieku do 5 lat oraz Dzieci niepełnosprawne mogą przebywać w Sali Zabaw jedynie pod opieką Rodzica/Opiekuna.
 3. Rodzic/Opiekun może bawić się z dzieckiem na Sali Zabaw. W przypadku pozostawienia dziecka w Sali Zabaw, Rodzice/Opiekunowie nie mogą opuszczać terenu Centrum Handlowego Libero, w której znajduje się Sala Zabaw.
 4. Klienci zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Salę Zabaw. Wejście możliwe jest dla Klientów nie będących Dziećmi w skarpetkach lub ochraniaczach, a dla Dzieci w skarpetkach antypoślizgowych (dostępnych za opłatą w recepcji). Podyktowane jest to koniecznością zachowania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa Dzieci.
 5. Rodzic/Opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Dzieci korzystające z Sali Zabaw powinny mieć także zdjęte łańcuszki, kolczyki oraz inne ozdoby (w tym ostre spinki do włosów) mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.
 6. Na terenie Sali Zabaw znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca do pozostawienia odzieży oraz obuwia w szafkach (Szatnia), do których Klienci otrzymują w recepcji kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka Klient zobowiązany będzie zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 15 zł. Klienci zobowiązani są mieć przy sobie wszelkie wartościowe rzeczy i nie pozostawiać ich w szafkach.
 7. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zapoznania Dziecka z informacjami zawartymi
  w niniejszym Regulaminie uwzględniając stopień jego rozwoju oraz zdolności percepcyjne, intelektualne i fizyczne.
 8. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla Dziecka lub jego Rodzica/Opiekuna, w tym:
  1. popychania innych dzieci,
  2. wnoszenia jedzenia i napojów poza strefę do tego przeznaczoną,
  3. jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
  4. wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie Sali Zabaw,
  5. korzystania z urządzeń i wyposażenia Sali Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, w tym:
   1. przebywania w gokarcie więcej niż jednego Dziecka,
   2. przebywanie na torze gokartowym, poza gokartem,
 • przebywanie w saneczkach więcej niż jednego Dziecka,
 1. przebywania na torze saneczkowym, poza saneczkami,
 2. przenoszenia saneczek, poza tor saneczkowy,
 3. uderzania w ekrany tablic interaktywnych/modułowych,
 • skakania do basenu z kulkami, wynoszenia kulek z basenu, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół i na brzuchu, wchodzenia na zjeżdżalnię od dołu, skakania ze zjeżdżalni, zjeżdżania więcej niż jednego Dziecka jednocześnie,
 1. wnoszenia na teren Sali Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
 2. wynoszenia zabawek z Sali Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu,
 3. wprowadzania zwierząt ma teren Sali Zabaw,
 4. wjeżdżania wózkami dziecięcymi poza obszar Szatni.
 1. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na Sali Zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba Klientów zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
 2. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, Prowadzący uprasza o nieprzyprowadzanie do Sali Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.
 4. Klienci nieprzestrzegający postanowień Regulaminu lub zachowujące się niekulturalnie / agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Sali Zabaw. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

§4
Odpowiedzialność  

 1. Pracownicy Prowadzącego stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z Sali Zabaw i nie sprawują opieki oraz nadzoru nad dziećmi pozostawionymi terenie Sali Zabaw, chyba że nadzór taki zostanie wyraźnie powierzony Prowadzącemu na podstawie odrębnego zlecenia i po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 2. Klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
  1. korzystanie z Sali Zabaw i znajdujących się na jej terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z instrukcjami i zaleceniami pracowników Prowadzącego,
  2. niezastosowanie się Klientów do zaleceń pracowników,
  3. nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,
  4. pozostawienie Dziecka bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej;
 3. Klient zobowiązany są niezwłocznie zgłosić pracownikom Prowadzącego każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała. W takim wypadku pracownicy Prowadzącego niezwłocznie udzielą pierwszej pomocy przedmedycznej a w razie potrzeby wezwą pomoc medyczną. Z udzielonej pomocy zostanie sporządzony „Protokół udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej”.
 4. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Prowadzący posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 5
Monitoring

 1. Sala Zabaw jest monitorowana. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów tj. ich wizerunek.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący, tj. MARMA INVEST Sp. z o.o. w Katowicach.
 3. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na Sali Zabaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).
 4. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w przypadku zaistnienia incydentu, o którym wiedzę powziął Prowadzący.
 5. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.
 6. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 8. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku
  z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby.

§ 6
Postanowienia Końcowe

 1. Sala Zabaw jest otwarta 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe Libero jest zamknięte. Prowadzący zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sali Zabaw po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.kokoplaneta.pl bądź w innej formie.
 2. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z pracownikiem Prowadzącego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.